Konkurs na przywrócenie historycznego charakteru Rynku jędrzejowskiego

Gmina Jędrzejów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

Jędrzejów, autor: Przykuta/Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Jędrzejów, autor: Przykuta/Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.06.2015, godzina 14:00; siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

Termin i miejsce składania prac konkursowych: 30.09.2015 r., godz. 20:00; siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • Trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe – 50
  • Funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 35
  • Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne – 15

I Nagrodą w konkursie jest 25 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. II Nagroda wynosi 15 000,00 zł. Zostanie także przyznane wyróżnienie w kwocie 10 tys. zł brutto.

Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów RP oraz podmioty, które będą dysponowały osobą (osobami) posiadającymi takie uprawnienia.
2. Uprawnionymi, o których mowa w powyższym ust. 1 są osoby:
a) posiadające uprawnienia o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 oraz konkursie 2014 r. poz. 768),
b) posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy Prawo budowlane.
3. Za równoważne do posiadania uprawnień, o których mowa w powyższym ust. 2 uznaje się nabycie, w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia konkursie Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy konkursie Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w powyższym ust. 2 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji konkursie uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie Ustawy konkursie dnia 18 marca 2008 r. konkursie zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. konkursie. Nr 63, poz. 394 z późniejszymi zmianami).
4. Uczestnicy konkursu muszą spełniać wymagania określone w art. 22 i nie podlegać wykluczeniu w konkursie, oraz ubiegania się w konkursie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom regulaminu konkursu.
5. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
– członkowie sądu konkursowego,
– osoby biorące udział w opracowaniu warunków konkursu,
– osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz organizacyjny konkursu,
– osoby wykonujące czynności związane konkursie przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, konkursie także będące konkursie takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2), pkt3), pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone oraz zobowiązuje się, że jeśli złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu zostanie przez Sąd Konkursowy i Zamawiającego uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, przystąpi do negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania projektu inwestycji. Opracowanie będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę a jego ostateczny zakres i terminy zostaną sprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu.
8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
10. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez Organizatora konkurs do złożenia prac konkursowych.
11. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
12. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową. zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
13. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie.
14. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika jest osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem Konkursu.

źródło: Materiały konkursowe / SARP Kielce

źródło: Materiały konkursowe / SARP Kielce