AKTUALNOŚCI

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Kołczygłowach

Gmina Kołczygłowy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Kołczygłowach (działka 201/4 i 201/6) obręb Kołczygłowy. Termin zgłaszania prac konkursowych od 21.09.2015 r. do 04.11.2015 r. Za trzy najlepsze koncepcje przewidziane są nagrody pieniężne. 

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu. Obszar opracowania w chwili obecnej jest zaniedbany i nie wykorzystywany. W przyszłości teren ma stanowić miejsce rekreacji i wypoczynku.  Jego zagospodarowanie ma pozwolić na maksymalne wykorzystanie np. podczas festynów. Teren jest lekko nachylony ku zbiornikowi wodnemu znajdującemu się pomiędzy działkami 201/4 i 201/6. Zbiornik wodny można opisać jako niewielki zaniedbany staw.

Działki oznaczone numerami 201/4 i 201/6 mają być w przyszłości traktowane jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Teren wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Rezultaty Konkursu umożliwią przeprowadzenie szerokiej dyskusji w celu wypracowania najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego terenu oraz przedstawienie wytycznych dla realizacji tego przedsięwzięcia. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również niewielkich festynów i uroczystości. Dla terenu objętego konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku konkursu możliwe jest także opracowanie zmiany planu miejscowego.

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu powinna organizować przestrzeń publiczną, nadając jej charakter wielofunkcyjnego, otwartego, reprezentacyjnego miejsca spotkań i rekreacji. Przestrzeń rekreacyjna winna zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji, zabawom dzieci i młodzieży, itp. W obrębie placu należy przewidzieć przestrzeń parkingową na około 10-15 samochodów osobowych. Materiały przyjęte do realizacji nawierzchni utwardzonych muszą charakteryzować się najwyższą jakością i trwałością. Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Projekt zieleni winien przewidywać adaptację istniejącego dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń lub całkowicie nową koncepcję zagospodarowania zielenią. Dobór nowych nasadzeń powinien uwzględniać zmiany w czasie, a przez to zmieniające się relacje z architekturą i przestrzenią samego placu. Dopuszcza się zieleń niskopienną oraz drzewa o kształtowanej koronie i wysokości. Sąd Konkursowy preferować będzie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w pełni wykorzystujące potencjał terenu, w których harmonijne rozwiązania przestrzenne będą szły w parze z zachowaniem wysokich standardów użytkowych.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, a w szczególności: a) studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna, b) osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub budownictwo c) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki.

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

  • walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca
  • realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań
  • funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Nagrody zostaną przyznane w następujących wysokościach: ·

  • I nagroda – 2500,00 PLN
  • II nagroda – 1000,00 PLN
  • III nagroda – 500,00 PLN