AKTUALNOŚCI

Konferencja: Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych, Zwierzyniec, 10–12 lipca 2014 r.

Konferencja międzynarodowa SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN PERIPHERAL REGIONS

Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych

Zwierzyniec, 10–12 lipca 2014 r.

  • Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • El Centro de Investigación de Geografía Aplicada de la Pontifica Universidad Católica del Perú en Lima, Perú
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski
  • Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą zagadnieniom rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich.

Logo konferencji, źródło: materiały organizatorów

Na procesy rozwoju obszarów wiejskich wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych: politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych i przyrodniczych. Najczęściej są to oddziaływania o charakterze globalnym; ich skutki dla regionów słabo rozwiniętych, nie włączonych w sieć globalnych powiązań gospodarczych są niekorzystne. W konsekwencji pogłębia się ich izolacja, peryferyjność, marginalizacja, brakuje impulsów prorozwojowych. W strukturze przestrzennej krajów, obok regionów silnych, dynamicznie się rozwijających utrwalają się regiony peryferyjne – uboższe, mniej rozwinięte, stagnujące. By lepiej zrozumieć te procesy, proponujemy przedyskutować następujące zagadnienia:

  •     Cechy obszarów zmarginalizowanych i peryferyjnych
  •     Problemy zrównoważonego rozwoju wsi
  •     Zasoby naturalne istotne dla podtrzymania rozwoju zrównoważonego
  •     Zabezpieczenie podstaw egzystencji ludności obszarów peryferyjnych a procesy rozwoju

Językami konferencji są angielski i hiszpański. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne wystąpień w języku polskim. Czas prezentacji referatu nie powinien przekraczać 15 minut.

Streszczenia wystąpień w języku angielskim lub polskim prosimy przesłać do dnia 15 stycznia 2014 r. do sekretarz konferencji mgr Kamili Łucjan: [email protected] lub pocztą na adres: Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS, al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin.

Pełny tekst referatu w języku angielskim: do 15 stron wraz z ilustracjami i bibliografią, powinien zostać przekazany w czasie konferencji (planuje się publikację referatów w czasopismach naukowych).

Koszt uczestnictwa – wpisowego, dwóch noclegów, pełnego wyżywienia, kawy i herbaty podczas przerw, spotkania przy ognisku oraz sesji terenowej – wynosi 780 zł. Organizatorzy zapewniają także transport autokarem na trasie Lublin – Zwierzyniec (10 lipca 2014 r.) oraz Zwierzyniec – Lublin (12 lipca 2014 r.).

Zgłoszenia uczestnictwa, na załączonym formularzu, prosimy przesłać w terminie do 15 lutego 2014 r. ([email protected] lub pocztą).

Wpisowe należy w tym samym terminie (do 15 lutego 2014 r.) wpłacić na konto:

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin,

Bank Pekao S.A. 58 1240 5497 1111 0000 5003 1490 z dopiskiem: Konferencja Rozwój zrównoważony.

Faktura zostanie wystawiona po wpłynięciu wpisowego na konto; dane do faktury należy podać w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.