Konferencja „Normalizacja w Szkole”: „Normy + miasto = smart city”

Polski Komitet Normalizacyjny podsumował VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. W tym roku nadesłano 151 prac, w tym: 76 grafik, 54 eseje, 11 filmów i 10 scenariuszy lekcji. Zwycięzców poznamy 15 marca br. podczas konferencji podsumowującej konkurs „Normy + miasto = smart city”. W czasie spotkania zaproszeni prelegenci omówią praktyczne aspekty stosowania norm w kontekście smart city. 

Cechy inteligentnego miasta:

  • Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców;
  • Innowacyjne i otwarte;
  • Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa;
  • Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologii informacyjno-komunikacyjne;
  • Zapewniające łatwą i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną, społeczną);
  • Szanujące środowisko naturalne.

Smart city nie mogą powstawać bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką
i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić również zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, czy też zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania w tym zakresie decyzji.

Konferencja jest bezpłatna, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja przez stronę: https://www.pkn.pl/informacje/2019/02/viii-ogolnopolska-konferencja-normalizacja-w-szkole

Program konferencji:

https://wiedza.pkn.pl/documents/14109/197795/Program+VIII+Konferencji+NwSzk.pdf/a8fa313d-f531-4b72-99a6-f97749a74ee3

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydenta Miasta Gdyni.

Patroni Medialni: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.

Więcej informacji: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje