Konferencja: Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN zapraszają na konferencję dydaktyczną „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r.

Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Szczegóły dotyczące strony technicznej wydarzenia zostaną przesłane do uczestników po 21 marca 2021 r. Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jak dotychczas się nie zarejestrowały, mogą przesłać zgłoszenia do 21 marca 2021 r. Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem.

Konferencja poświęcona będzie wyzwaniom procesu kształcenia na kierunkach studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół wyższych w Polsce. Główny cel konferencji stanowi wymiana doświadczeń dotyczących organizacji oraz rea­lizacji procesu dydaktycznego w obrębie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, które łączy dążenie do przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z go­spodarowaniem przestrzenią.

Przedmiotem obrad będą w szczególności:

  • różne formy kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce,
  • identyfikacja nowych wyzwań, przed którymi stoi edukacja na kierunkach studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • wpływ pandemii Covid-19 na długookresowe zmiany w procesie kształcenia na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią,
  • szanse i zagrożenia dla kształcenia na kierunkach studiów w zakresie gospoda­rowania przestrzenią wynikające z nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych,
  • pola współpracy między uczelniami, otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunkach studiów w zakresie gospodaro­wania przestrzenią,
  • innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne stosowane na kierunkach studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • możliwości uatrakcyjnienia i promocji oferty kształcenia na kierunkach studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • profil zawodowy absolwenta po studiach związanych z gospodarowaniem prze­strzenią w różnych typach szkół,
  • ścieżki kariery absolwentów po studiach związanych z gospodarowaniem prze­strzenią w kontekście możliwości i wyzwań rynku pracy,
  • działalność kół naukowych jako wzmocnienie jakości procesu kształcenia oraz szansa na urzeczywistnienie research-base approach.

PROGRAM KONFERENCJI

Kształcenie-w-zakresie-gospodarowania-przestrzenią-w-różnych-typach-szkół-komunikat-II

REJESTRACJA – LINK

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.