Konferencja z cyklu dostępność Polska – Politechnika Warszawska – Warszawa, 21.09.2016 r.

logoZapraszamy na konferencję, której celem jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja ma służyć rozpoczęciu działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Istotnym rezultatem konferencji powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.

MIEJSCE I TERMIN OBRAD

Politechnika Warszawska – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa (Rejon Placu Politechniki), 21 września 2016 r.

PATRONAT HONOROWY

Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

KOMITET HONOROWY

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prorektor Politechniki Warszawskiej D.S. Nauki – prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Dziekan Wydziału Architektury P.W. – dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. P.W.

Dziekan Wydziału Architektury P.W. w poprzedniej kadencji – prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii P.W. – prof. dr hab. Alina Maciejewska

RADA PROGRAMOWA

prof. Tadeusz Markowski, Piotr Pawłowski, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Hanna Kowińska, Krystyna Solarek, Monika Okrasa, Tomasz Pisarzewski

PARTNER STRATEGICZNY

Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

WSPÓŁFINANSOWANIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

KOORDYNATOR PRAC ORGANIZACYJNYCH

dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek – Zarząd Główny TUP, Wydział Architektury P.W.

SEKRETARIAT

Katarzyna Rabęda, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej Pokój 207, Tel. 22 621 82 81

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

· omówienie idei projektowania uniwersalnego,

· prezentacja dorobku naukowego i przegląd dobrych praktyk w zakresie problematyki kształtowania miast dostępnych dla wszystkich,

· prezentacja metod i efektów kształcenia, stosowanych na różnych uczelniach polskich, w celu wypracowania założeń do programów kształcenia.

REFERATY, MATERIAŁY NA WYSTAWĘ, POSTERY:

· referaty zostaną opublikowane w punktowanym wydawnictwie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk,

· na wystawie prezentowane będą projekty studenckie (format dowolny) oraz postery.

WAŻNE TERMINY:

· termin nadsyłanie zgłoszeń wystąpień, wystaw, posterów i abstraktów: 30 lipca 2016 r.

· termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji: 31 sierpnia 2016 r.

· powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję: 15 sierpnia 2016 r.

· przedstawienie programu konferencji: 20 sierpnia 2016 r.

· potwierdzenie możliwości udziału w konferencji (drogą mailową): 10 września 2016 r.

· przekazanie tekstów artykułów do publikacji: 10 października 2016 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konferencji i otrzymanie potwierdzenia zapewniającego miejsce na sali obrad.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy wysłać na jeden z dwóch podanych sposobów:

· w wersji elektronicznej na adres (skan podpisanej karty): [email protected]

· w wersji papierowej na adres: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Katedra Urbanistyki I Gospodarki Przestrzennej, 00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55 (z dopiskiem: KONFERENCJA „MIASTO DOSTĘPNE”) Karta zgłoszeniowa do udziału w Konferencji do pobrania na stronie: www.tup.org.pl Po zakończeniu konferencji mogą zostać wydane zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z kartą zgłoszeniową w terminie do 30 lipca 2016 r. (objętość streszczenia do 1-2 str. maszynopisu, czcionka Arial, 12p). Do streszczenia należy dołączyć notkę biograficzną.

Sekretariat: mgr inż. Katarzyna Rabęda, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Koszykowa 55, Pokój 207, Tel.: 22 621 82 81, lub: 22 234 5090 e-mail: [email protected]. Wszelkie informacje na stronie: www.tup.org.pl

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ KONFERENCJI

przechwytywanie

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.