AKTUALNOŚCI

Kodeks urbanistyczno-budowlany bliżej finiszu

Do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego włączono kluczowe postulaty Najwyższej Izby Kontroli. Według najnowszych zapowiedzi w grudniu mają zakończyć się rządowe prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Dotychczasowe prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego podsumowane zostały podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Dowiedzieliśmy się już, że wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach. Chodzi tu między innymi o nadanie mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi.

Same plany miejscowe sporządzane mają być obowiązkowo dla terenów o istotnych walorach. Dotyczyć ma to również obszarów cennych przyrodniczo, których ochrona wzmocniona ma być także za pomocą wprowadzenia konieczności wyznaczania przez gminy terenów pod nową urbanizację. Projekt regulować ma kwestię ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zapewnienie spójności dokumentów planistycznych.

NIK wśród swoich postulatów zawarł także traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego oraz skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem od ponad roku. Jesienią wstępny projekt poddany został konsultacjom społecznym. Choć zapowiedzi po konsultacjach mówiły o przygotowaniu kodeksu jeszcze w pierwszym półroczu tego roku, wiemy już, że termin przedstawienia dokumentu opóźni się o kilka miesięcy. Według obecnych szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego opublikowany zostanie pod koniec roku. Do Sejmu trafić ma na początku 2018 roku.

Celami przedstawionego w ostatnich dniach projektu kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprawa jego przewidywalności, przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią, wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych. Często podkreślanym przez przedstawicieli Ministerstwa jest fakt rozróżnienia prawa zabudowy od prawa własności.