KE zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2020

Bruksela zaakceptowała program ESPON 2020 jako kolejny instrument Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Program swoim zasięgiem obejmuje terytorium 28 państw członkowskich UE, a także czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, budżet programu osiągnie 48,6 mln euro.

ESPON-Logo

Logo ESPON

ESPON jest programem badawczym mającym na celu wspieranie efektywności Polityki Spójności UE oraz polityk i programów w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityk rozwoju terytorialnego w Europie. To już trzecia edycja programu, która dostarcza danych i analiz na temat trendów terytorialnych dotyczących aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w celu określenia potencjału regionów, miast i większych obszarów oraz wyzwań gospodarczych, z którymi się borykają. Wyniki badań kierowane są do Komisji Europejskiej i decydentów na różnych poziomach zarządzania.

ESPON 2020 będzie realizowany w ramach 5 celów szczegółowych:

  1. Stałe opracowywanie danych terytorialnych w formie badań stosowanych i analiz.
  2. Usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika.
  3. Poprawa obserwacji terytorialnych i narzędzi do analiz terytorialnych.
  4. Szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych.
  5. Bardziej skuteczne, efektywne i wydajne wdrażanie programu i profesjonalna pomoc w zakresie zarządzania.

W okresie programowania 2014-2020, ESPON będzie funkcjonować jako Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Głównym celem Programu będzie zapewnienie wsparcia w ramach 11. Celu Tematycznego Polityki Spójności – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. Pierwsze nabory planowane są na wrzesień obecnego roku.

Budżet wynosi 48,6 mln euro, przy czym 41,3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pełny program w języku angielskim znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju