AKTUALNOŚCI

podinspektor w Wydziale Urbanistyki

Website Urząd Miejski w Wołominie

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

• prowadzenie procedur planistycznych dotyczących projektów planów miejscowych i projektu zmiany studium gminnego,
• sporządzanie projektów planów miejscowych i projektu zmiany studium gminnego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko,
• wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium gminy Wołomin,
• opiniowanie podziałów geodezyjnych,
• przygotowywanie projektów pism urzędowych z zakresu działania wydziału

Niezbędne wymagania od kandydatów:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub ukończone studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarki przestrzennej LUB wykształcenie średnie + min. 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy przy zagadnieniach dotyczących urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
• znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw:
◦ o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
◦ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o opłacie skarbowej,
◦ prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego,
oraz przepisów wykonawczych do w/w/ ustaw.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• dobra organizacja pracy,
• biegłe posługiwanie się komputerem – znajomość pakietu MS Office lub Libre Office,
• umiejętność obsługi programów: AutoCAD, QGIS i Geomapa,
• znajomość terenu gminy Wołomin,
• obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:
• praca w budynku Urzędu,
• praca na stanowisku urzędniczym,
• praca na pełen etat,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
• w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata od kiedy może podjąć zatrudnienie,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 04 października 2021 ROKU

Wymagane dokumenty należy:
wrzucić do urny znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4,
lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki”.
Informacja dotycząca przetwarzana danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Nabór pracowników – obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Druki oświadczeń, wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Nabór pracowników.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

To apply for this job please visit wolomin.bip.net.pl.