AKTUALNOŚCI

Z-ca naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Żory

  • Żory

Urząd Miasta Żory

Prezydent Miasta Żory ogłasza nabór na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale  Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Żory. Kandydat na to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne budowlane lub architektoniczne oraz minimum 5-letni stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w organach administracji publicznej na stanowisku biurowym w wydziale architektury lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku pracy będzie należało: prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami (opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości), ustawy o własności lokali (w zakresie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali) oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wydawania pozwoleń na budowę i przyjmowania zgłoszeń, a także korespondencja ogólna.

Dokumenty aplikacyjne należy:

przesłać pocztą na  adres:  Urząd Miasta  Żory   Wojska  Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Architektury” lub przesłać drogą mailową na adres [email protected] w formie skanów lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP lub złożyć na Informacji w budynku Urzędu Miasta Żory przy Wojska Polskiego 25 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Architektury” w terminie do 12 lipca 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

To apply for this job please visit www.zory.pl.