AKTUALNOŚCI

Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta Łodzi

Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego

 • Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • podejmowanie czynności związanych z ochroną dóbr kultury w zakresie:
 • zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
 • zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
 • udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania zabytków,
 • przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
 • sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na okres 4 lat, jego monitoring oraz
  sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 • ustanawianie i współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków oraz wnioskowanie
  do właściwego ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o przyznanie odznaki
  ,,Za opiekę nad zabytkami”,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez:
 • organizowanie konferencji, konkursów oraz projektów edukacyjnych,
 • wydawanie materiałów informacyjnych i opracowań propagujących dziedzictwo kulturowe
  Miasta Łodzi,
 • prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie Lapidarium Detalu Architektonicznego wraz z działaniami promocyjnymi
  i edukacyjnymi na rzecz materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi,
 • prowadzenie spraw związanych z uznaniem zabytków Łodzi za Pomnik Historii,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem regulaminu Parku Kulturowego ulicy
  Piotrkowskiej w zakresie urządzeń reklamowych, działalności handlowej i usługowej poza
  budynkami, organizowania wydarzeń kulturalnych, składowania odpadów, prowadzenia robót budowlanych, sytuowania obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów
  budowlanych,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i Strażą Miejską w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania parku kulturowego,
 • przygotowywanie konkursów, dotyczących przestrzeni Miasta jako elementu budowania
  świadomości i tożsamości mieszkańców Łodzi, w zakresie uwarunkowań przestrzennych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • inicjowanie prowadzenia współpracy przy projektach dotyczących propagowania idei zachowania dziedzictwa oraz projektów badawczych dotyczących ochrony i zarządzania dziedzictwem, a także przygotowanie opracowań, analiz, programów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • sporządzanie materiałów dotyczących obiektów zabytkowych na terenie miasta Łodzi niezbędnych do opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych na poziomie miasta, województwa
  i kraju w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami (wojewódzki i krajowy program opieki nad
  zabytkami),
 • udostępnianie informacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie przygotowywania materiałów i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz uczestniczenia w pracach komisji przetargowych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości

To apply for this job please visit bip.uml.lodz.pl.