AKTUALNOŚCI

Główny Specjalista ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta  Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta Łodzi

Główny Specjalista ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta  Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 94/DPRG-BAr.II/2/VI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 30 czerwca 2021 roku
Termin składania ofert: 16 lipca 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy na stanowisku:
• siedziba Biura – ul. Wólczańska 36 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• nadzór i prowadzenie analiz dotyczących chłonności mieszkaniowej, komunikacyjnej
i inwestycyjnej Miasta oraz opracowywanie analiz możliwości lokalizacji inwestycji jako wytycznych do sporządzenia ofert inwestycyjnych i planów miejscowych,
• nadzór i sporządzanie oceny studium i planów miejscowych pod kątem konieczności wprowadzenia zamian urealniających i aktualizujących ich treść,
• nadzór i sporządzanie koncepcji i analiz programowo – przestrzennych dla wybranych obszarów Miasta oraz planistycznych opracowań szczegółowych potrzebnych dla spójnego rozwoju Miasta lub niezbędnych dla stymulacji rozwoju np. opracowań ofertowych,
• formułowanie projektów wniosków i opinii Prezydenta Miasta Łodzi do planów miejscowych, studiów oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową,
• opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych pod kątem spójności ze strukturą Miasta, jakości przestrzeni publicznej, optymalizacji rozwiązań projektowych oraz zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywanie studiów korytarzy komunikacyjnych dla podstawowego układu komunikacyjnego Miasta,
• nadzór i sporządzanie opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego do postępowań administracyjnych i cywilno – prawnych,
• archiwizacja prowadzonych spraw,
• organizowanie i prowadzenie konkursów urbanistycznych,
• sporządzanie – na wniosek komórek organizacyjnych UMŁ lub miejskich jednostek organizacyjnych – opinii oraz propozycji zmian dla przygotowywanych przez nie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i umów, w związku ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym opracowań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
• współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na wybranych obszarach Miasta,
• nadzór i analiza architektonicznych propozycji inwestycyjnych zgłaszanych do UMŁ,
• udzielanie informacji publicznej,
• wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych Zespołowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
• a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku
• z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe,
• staż pracy: minimum 4-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, o dostępie do informacji publicznej,
• znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
• preferowane wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub geografia,
• doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanym dalej RODO,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
• dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
• certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
• dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
• świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
• świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Oferta kandydata może zawierać:
• Curriculum Vitae.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 94/DPRG-BAr.II/2/VI/2021”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 16 lipca 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).

To apply for this job please visit bip.uml.lodz.pl.