AKTUALNOŚCI

Urbanista, Urząd Gminy Szydłowo

Website Urząd Gminy Szydłowo

Nabór na stanowisko ds. urbanistyki i architektury

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka, architektura
i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub ze studiami
podyplomowymi na kierunku Planowanie Gospodarki Przestrzennej, Budownictwo,
Architektura Krajobrazu,
4) staż pracy – minimum 3 lat, w tym minimum 2 lata pracy w zakresie planowania
przestrzennego, urbanistycznego lub architektonicznego,
5) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną
znajomością ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce
nieruchomościami, o rewitalizacji, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks
postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o finansach
publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
6) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

To apply for this job please visit szydlowo.pl.