AKTUALNOŚCI

specjalista w Dziale Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista w Dziale Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie opracowań planistycznych w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2. Wykonywanie analiz i studiów architektoniczno-urbanistycznych,
3. Formułowanie polityki przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
4. Wykonywanie analiz wysokościowych;
5. Opracowywanie modeli terenów w 3D do celów prezentacji opracowań planistycznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • Miejsce pracy: Praca w budynku MPPPiSR i poza nim. Budynek wyposażony w podjazd oraz windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Dojścia i przejścia w pomieszczeniach pracy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim znajduje się na parterze.
  • Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
· wykształcenie wyższe min. II stopnia z zakresu architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna;
· praktyczna znajomość obsługi oprogramowania projektowego i graficznego: AutoCad, Ilustrator, Adobe Indesign;
· obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11, ust. 2 i 3,
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
· dobra znajomość obsługi oprogramowania: Arc Gis, 3dsMAX, Revit, AutoCad, ArchiCad, Photoschop, MS Office,
· praktyczna znajomość regulacji prawnych z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego,
· dobra znajomość problematyki planowania przestrzennego na obszarze m.st. Warszawy,
·umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy, zdolność
analitycznego myślenia, odpowiedzialność, staranność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– podpisany odręcznie list motywacyjny,
– podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie zawodowe tj.: zaświadczenia, opinie, referencje, projekty itp.,
– kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*,
– podpisane odręcznie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
– ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
– podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie) o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, siedziba: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ………………………..”
– podpisane oświadczenie o treści:
„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam,
że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………..…………………..…(wypisać jakie)”.
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,
– dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój 1321 (XIII piętro), w terminie do dnia 17.11.2021r., do godz. 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, na adres:

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie: „Ref. 06/2021”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 17.11.2021r. do g. 15.30. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

To apply for this job please visit mpppsr.bip.um.warszawa.pl.