AKTUALNOŚCI

Specjalista ds. Planowania Przestrzennego – OZE

Website Qair Polska sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

  • Przygotowanie analiz planistycznych dla wybranych obszarów pod kątem możliwości lokalizowania projektów OZE,
  • Przygotowanie i składanie wniosków oraz monitorowanie procedur o określenie warunków zabudowy, decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  • Sprawowanie nadzoru i współpraca z biurami planistycznymi w procesach zmian SUiKZP oraz MPZP, sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowej,
  • Uczestnictwo w konsultacjach społecznych, dyskusjach publicznych, wyłożeniach i innych czynnościach związanych z komunikacją społeczną w procesie planowania przestrzennego,
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędów, jednostkami gminnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów i inwestycji,
  • Zabezpieczanie tytułów prawnych do nieruchomości na trasach projektowanych linii energetycznych wraz z uzgodnieniami lokalizacji inwestycji z właścicielami prywatnymi i publicznymi, gestorami sieci oraz organami takimi jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, PKP, GDDKiA,
  • Przygotowywanie raportów, budżetowanie i harmonogramowanie,
  • W ramach działu rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych zarządzanie procesem planistycznym z aktywnym uczestnictwem w rozwoju projektów typu greenfield.

 

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-planowania-przestrzennego-oze-wroclaw,oferta,1001316408?s=44924e&listing=true

To apply for this job please visit www.pracuj.pl.