III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast: Kraków, 4-6 czerwca 2014 r.

INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie zaprasza na III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast, który odbędzie się 4-6 czerwca 2014 r., w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Instytut Rozwoju Miast

Kongres organizowany jest w partnerstwie z:

 • Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
 • Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Związkiem Miast Polskich

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast będzie kontynuował, rozpoczętą w 2010 r. przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie tradycję wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką w zakresie odnowy i przekształceń miast. Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy spotkania dla szerokiego grona osób reprezentujących nie tylko świat nauki, ale również przedstawicieli miast, którzy mają bezpośrednią styczność z projektami rewitalizacyjnymi oraz przedstawicieli świata polityki, którzy zaprezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na wszystkich poziomach zarządzania (regionalnym czy krajowym). Zderzenie różnych punktów widzenia animatorów, praktyków, ekspertów i naukowców skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu, co znacząco wzbogaci wiedzę na temat rewitalizacji i polityki miejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania, podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast będzie programowanie rewitalizacji jako jednego z podstawowych instrumentów Krajowej Polityki Miejskiej. Stąd też szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone powiązaniu rządowej i samorządowej perspektywy rewitalizacji. Przedstawione będzie także podsumowanie rządowej propozycji Narodowego Programu Rewitalizacji. Kongresy Rewitalizacji Miast stały się w ciągu zaledwie kilku lat największym i podstawowym forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w Polsce. III Kongres Rewitalizacji Miast, choć szczególnie skoncentrowany na rewitalizacji w Krajowej Polityce Miejskiej, będzie bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych kongresów.

I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich (2010) zamykał realizację projektu badawczego zamawianego (Projekt nr PBZ-MNiSW – 4/3/2006), pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, realizowanego w latach 2007-2010. Kongres przede wszystkim obejmował tematy:

 • Lokalny Program Rewitalizacji jako instrument odnowy miast,
 • finansowy oraz ekonomiczny aspekt rewitalizacji,
 •  problemy społeczne w kontekście rewitalizacji,
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych oraz pokolejowych,
 • rewitalizacja śródmieść,
 • rewitalizacja dużych osiedli mieszkaniowych,
 • przygotowanie procesów rewitalizacji (delimitacja, organizacja, partycypacja),
 • realizacja i monitorowanie programów rewitalizacji,
 • prezentacja wyników Projektu,
 • polityka miejska a rewitalizacja,

II Kongres zrealizował cele:

 •  Kontynuację szerokiej dyskusji o problemach rewitalizacji miast w Polsce zapoczątkowanej na I
 • Kongresie w 2010 r. oraz wymianę doświadczeń w obszarze Europy Centralnej.
 • Zwrócenie uwagi na problemy ekonomiczne i społeczne procesów rewitalizacji.
 • Powiązanie rewitalizacji z polityką rozwoju miast.
 • Zdefiniowanie regionalnego wymiaru polityki rewitalizacyjnej

W poprzednich kongresach udział wzięło blisko 600 uczestników z czego ok.50% to samorządowcy na poziomie gmin i regionów a ponad 30% to przedstawiciele środowiska naukowego.

RADA NAUKOWA KONGRESU

 • Prof. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa
 • Andrzej Brzozowy – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Wojciech Jarczewski – Instytut Rozwoju Miast, sekretarz Rady Naukowej
 • Dr Janusz Jeżak – Instytut Rozwoju Miast
 • Ewa Kipta – Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab.arch. Prof. PG Piotr Lorenc – Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska, Przewodniczący Rady Naukowej
 • Andrzej Porawski – Dyrektor, Związek Miast Polskich
 • Dr hab. arch.Prof.UJ Krzysztof Skalski – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Szkoła Główna Handlowa
 • Dr inż. Wiesław Wańkowicz – Instytut Rozwoju Miast
 • Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego
 • Dr hab. inż. prof. nadzw. Zygmunt Ziobrowski – Instytut Rozwoju Miast

ORGANIZACJA:
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Jaromir Matulewicz

Kontakt:
ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
tel.12 634 29 53 wew.22-23, fax 12 633 94 05
e-mail: [email protected]
http://www.irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html

Materiały dotyczące wydarzenia do pobrania:

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.