Gmina Stegna: Błędy w części graficznej planu miejscowego powodem unieważnienia uchwały

W przypadku tworzenia części graficznej planu zagospodarowania trzeba przestrzegać ściśle wyznaczonych reguł, wyznaczonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Przekonała się o tym pomorska gmina Stegna, której rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia”. Uchwała została unieważniona przez wojewodę pomorskiego.

Stegna plan

Na załączniku graficznym do uchwały umieszczono symbole w postaci kwadratu z przekątnymi oraz wpisanym okręgiem, nie wskazując ich znaczenia w legendzie do rysunku planu, ani w żadnej innej części uchwały. Wojewoda pomorski uznał, że z treści planu nie sposób określić co taki symbol oznacza i że wprowadzenie dodatkowych symboli bez ich opisu narusza § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń” ( § 8 ust. 2 rozporządzenia )

Wojewoda uznał także, że plan nie spełnia standardów w związku z niespójnością planu w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych – zastosowanie dwóch rodzajów oznaczeń, wprowadzających wzajemnie w błąd: symbolu oraz oznaczenia terenu w kolorze szarym oraz oznaczeniem literowym „EW”. Dodatkowo na rysunku planu nie naniesiono linii rozgraniczających terenów EW od 1R. Zgodnie z przepisami, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Załącznik graficzny do uchwały z planem miejscowym, przyjęty przez radę gminy, możemy pobrać ze strony pomorskie.eu: link.

Rozstrzygnięcie wojewody pomorskiego można pobrać z Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego: link