AKTUALNOŚCI

GIODO: Publikacja danych osób zgłaszających uwagi do studium nielegalna

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych publikacja danych osób składających uwagi do projektów dokumentów planistycznych, w tym studium, jest niezgodna z ustawą o ochronie danych osobowych.

uwagi

W maju Inspektor zwrócił się do jednej z gmin, która w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściła załącznik z uwagami do projektu studium. Wśród nich znajdowały się imiona, nazwiska oraz adresy mieszkańców, zgłaszających uwagi.

W przedstawionym wystąpieniu, GIODO wskazuje, że prawo do dostępu do informacji publicznej nie jest nieograniczone co wynika z art. 5 ust. 2 tej ustawy, według którego prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. Inspektor powołuje się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz wyroki sądów administracyjnych.

Przy ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej uchwale należy usuwać personalia osób prywatnych.

Źródło: Wystąpienie GIODO z dnia 10 maja 2016