Gdynia: Nowy projekt uchwały krajobrazowej

Poznaliśmy kolejny projekt tzw. uchwały krajobrazowej Gdyni. Mieszkańcy miasta po raz kolejny mogą zapoznać się z dokumentem oraz wnieść do niego uwagi.

Uchwały krajobrazowe mają na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie spójnych zasad umieszczania reklam, szyldów i obiektów małej architektury. Po raz kolejny uchwałę próbuje przyjąć Gdynia.

Wojewoda zaskarżył poprzednią uchwałę krajobrazową w Gdyni

Radni zaakceptowali poprzednią wersję dokumentu latem 2021 roku, a sama uchwała pojawiła się już w Dzienniku Urzędowym i weszła w życie. Po publikacji, wojewoda pomorski zaskarżył treść uchwały do sądu administracyjnego. Zarzucał wówczas formalne naruszenia prawa, skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności. Według organów wojewody projekt uchwały, który został zaopiniowany, uzgodniony i wyłożony, przed samym uchwaleniem został “istotnie zmieniony”. Z tego powodu projekt miałby być przedłożony ponownie właściwym organom oraz podlegać konsultacjom publicznym przed jego uchwaleniem.

Gdynia, jak Warszawa – przygotowuje nowy projekt

Władze Gdyni nie czekały na rozstrzygnięcia w sądach administracyjnych i zdecydowały się na unieważnienie uchwały i przygotowanie jej od nowa. Podobnie postąpiła Warszawa, która nie zdecydowała się na skargę do NSA i zdecydowała się na przeprowadzenie procedury od nowa. Uchwała intencyjna podjęta została w 2021 roku.

Zakończyliśmy prace nad projektem nowej Uchwały Krajobrazowej. Uwzględniliśmy szereg uwag Wojewody Pomorskiego. Wielokrotnie konsultowano wprowadzane zmiany z Radcami Prawnymi. Zespół pracujący nad projektem spotkał się z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dopracowania dokumentu

– wyjaśniał w czerwcu na łamach miejskiego portalu wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk

Po około roku, nowy projekt uchwały “w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” pojawił się na stronie gdyńskiego magistratu.

Ulica Świętojańska w Gdyni

Ulica Świętojańska w Gdyni | fot. Ewa Jaros / WIkipedia Commons lic. CC-BY-SA-3.0

Gdynia prezentuje projekt uchwały krajobrazowej

Miasto zostało podzielone na dwie strefy. Strefa zaostrzonego rygoru wizualnego obowiązywać ma w pasie nadmorskim (Oksywie, Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo) oraz wybranych częściach miasta z przedwojenną zabudową (częśc dzielnic Wielki Kack i Grabówek).

W całym mieście obowiązywać ma zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze skrzyżowania (z wyjątkiem słupów ogłoszeniowych, gablot w wiatach przystankowych itp.). Wolnostojące reklamy będą musiały znaleźć się minimum 10 metrów od ścian budynków (4 metry w przypadku tzw. ślepej ściany). Wolnostojące urządzenia reklamowe i tablice reklamowe o poziomej płaszczyźnie
ekspozycyjnej od 8 m2 do 18 m2 będą mogły funkcjonować pod warunkiem, że znajdą się na jednym słupie, usytuowane będą prostopadle do pasa jezdni i odpowiednio równolegle względem siebie, a ich górna krawędź nie będzie niższa niż 6 m i wyższa niż 8,5 m; z zachowaniem jednakowej wysokości na obszarze jednego pasa drogowego. Uchwała wprowadza też minimalne odległości między reklamami – te o powierzchni powyżej 8 m2 będą mogły być oddalone od siebie o minimum 100 metrów. Projekt dopuszcza reklamę powyżej 18m2 na ścianach budynków posiadających więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, jednak powierzchnia tablicy reklamowej nie może być większa niż 1/3 powierzchni tej ściany.

Dla strefy A obowiązywać mają bardziej rygorystyczne przepisy. Reklamy będą mogły mieć tam formę totemów, pylonów i zespołów systemowych – przy spełnieniu dodatkowych warunków w kwestii odległości między nośnikami.

Reklamy w Gdyni nie będą mogły pojawiać się na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących w ewidencji zabytków, czy na terenach cmentarzy, lasów, parków i skwerów.

Uchwała krajobrazowa Gdyni zakazać ma lokalizację automatów przechowujących przesyłki, przekraczających 9 m długości, 2,30 m wysokości i 0,8 m głębokości. Automaty te nie będą mogły pojawiać się na tle elewacji frontowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz wzdłuż ulic. Szyld na automacie będzie mógł zajmować maksymalnie 5% jego powierzchni.

Właściciele mają mieć 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. Wybrane reklamy – ustanowione na podstawie pozwolenia na budowę przyjętym przed majem 2020 – mają na to 36 miesięcy.

Wyłożenie trwa od 8 do 29 sierpnia, a uwagi składać można do 12 września 2022 roku. Zapoznać można się z nią w Biuletynie Informacji Publicznej, w gdyńskim Infoboxie. Prezentujemy treść projektu również poniżej:

Uchwała krajobrazowa Gdyni 2022

Gdańsk i Sopot już bez reklam

W rejonie Trójmiasta uchwały chcą przyjąć także Malbork, Kolbudy, Lębork, Gdynia, Żukowo, Stężyca, Rumia, Puck, Pruszcz Gdański (miasto i gmina), Władysławowo oraz Jastarnia. W Sopocie uchwała funkcjonuje od 2018 roku. Ostatni billboard niezgodny z jej przepisami zniknął pod koniec kwietnia tego roku. Uchwała obowiązuje również w Gdańsku.

Stowarzyszenie metropolitalne, w którego skład wchodzą samorządy z województwa pomorskiego, przyjęły zbiór rekomendacji, które po dopasowaniu do indywidualnych potrzeb – mogą być stosowane w gminach. Wypracowane zapisy mogą być wykorzystywane w całości lub w
części, w projektowanych uchwałach krajobrazowych. Dokument to efekt dwuletnich prac przedstawicieli prezydentów Gdańska,
Sopotu, Gdyni, Tczewa burmistrzów Władysławowa, Wejherowa, Pelplina, Rumi, Krynicy Morskiej, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Malborka, Pucka, Lęborka oraz wójtów Kolbud, Szemudu i Luzina.

Dokument został podzielony na siedem tematycznych modułów, z których można korzystać selektywnie:

  1. przepisy ogólne,
  2. definicje legalne,
  3. zasady,
  4. tablice i urządzenia reklamowe,
  5. ogrodzenia,
  6. obiekty małej architektury
  7. przepisy przejściowe i dostosowujące.
78_ Metropolitalne Standardy Krajobrazowe (1)