AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Strategiczny Program Transportowy wyłożony do wglądu

W związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy Południe, władze Gdańska postanowiły zaktualizować Strategiczny Program Transportowy dla tego rejonu miasta. Właśnie trwa wyłożenie do publicznego wglądu, zaś w najbliższym czasie odbędzie się dyskusja publiczna.

Gdańsk Strategiczny Program TransportowyStrategiczny Program Transportowy dla dzielnicy Południe stworzony został w 2011 roku. Celem dokumentu było sformułowanie strategicznych zasad realizacji układu drogowego części dzielnicy Południe. Opracowanie to wpisywało się w cały system rozwiązań transportowych miasta Gdańska z uwzględnieniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z roku 2007. W Programie wskazano kolejność realizacji poszczególnych elementów układu, którego struktura przestrzenna i funkcjonalna zostały przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych.

W związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy Południe konieczna jest aktualizacja Programu. Aktualizacja polegać ma między innymi na ponownym określeniu kolejności realizacji elementów układu drogowego oraz tramwajowego w obrębie dzielnicy. Zrewidowany Program Strategiczny będzie dokumentem wspomagającym starania miasta o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Gdansk Plan transportowy

Dyskusja publiczna, na której zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji Strategicznego Programu Transportowego Gdańska Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się 15 kwietnia, o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6.

Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projekt dostępny jest także na stronie internetowej Miasta oraz Biura Rozwoju Gdańska, gdzie można pobrać projekt programu i oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi do dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 21 maja 2015 r.:
– na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
– ustnie do protokołu spisanego w Biurze Rozwoju Gdańska,
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: [email protected] bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.