AKTUALNOŚCI

Gdańsk przystępuje do sporządzenia nowego Studium

Radni Rady Miasta Gdańska podjęli 27 sierpnia uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska”.

Przystąpienie do prac nad nowym Studium Prezydent Miasta poprzedzono kilkumiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2007 r. Konieczność opracowania nowego dokumentu wynika ze zmian w przestrzeni Gdańska jak budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (która została uroczyście otwarta w ostatnich dniach) czy zmiany granic miasta. Te i inne zmiany przedstawione zostały w broszurze „25 Lat Samorządu – Przemiany Urbanizacyjne” dostępnej do pobrania w formacie PDF ze strony Biura Rozwoju Gdańska.

Studium Gdansk

Zgodnie z harmonogramem prac nad Studium, we wrześniu i w październiku  zaplanowano pięć tematycznych warsztatów eksperckich. Podczas tych warsztatów eksperci zajmą się:

  • rozwojem układu transportowego (4 września);
  • ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września);
  • tematem dobro publiczne a dobro prywatne w planowaniu przestrzennym (25 września);
  • rozwojem policentrycznym Gdańska (16 października);
  • kwestią stymulowania rozwoju gospodarczego Gdańska (30 października).

W październiku i listopadzie odbędą się także spotkania z radami dzielnic w trakcie których planiści z BRG będą pomagać przedstawicielom mieszkańców w formułowaniu wniosków do Studium. Prace nad projektem dokumentu potrwać mają do wiosny przyszłego roku zaś termin jego uchwalenia szacowany jest na okres listopad 2017 – styczeń 2018. O pracach nad studium informuje strona internetowa www.gdansk.pl/studium, na której zamieszczane są aktualności z zakresu prac nad tym dokumentem.