Gdańsk będzie miał ponownie Architekta Miasta

O szczegółach naboru na stanowisko Architekta Miasta oraz zmianach z tym związanych opowiedzieli podczas konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 

Centrum Gdańska | fot unsplash

Centrum Gdańska | fot unsplash

Spotkanie z udziałem Prezydent miasta i wiceprezydenta odbyło się dziś na Ołowiance.  Konferencja była dostępna także online. Podczas niej dowiedzieliśmy się, że miasto zdecydowało się powołać Architekta Miasta.

Chcemy skoordynować działania. Dlatego powołujemy Biuro Architekta Miasta. Łączymy dwa biura: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referat Planów i Budynków Wydziału Architektury i Urbanistyki.

– mówiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska

Miasto ogłosiło już konkurs na szefa tego nowego biura. Szczegóły dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Do wymagań niezbędnych zaliczono m.in. wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury lub urbanistyki, minimum 10-letni staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej ocharakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub okres kierowania zespołem pracowniczym, minimum 3-letni okres doświadczenia w zawodzie architekta lub urbanisty.

Gdańsk wzorował się na doświadczeniach trzech miast.

W Warszawie w latach 2003-2006 funkcję Naczelnego Architekta Miasta pełnił Michał Borowski, zaś po prawie dekadzie przerwy, od 2016 roku funkcję tę pełni Marlena Happach, przewodząca również miejskiemu Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego. We Wrocławiu funkcję Architekta Miasta pełni Piotr Fokczyński, który jednocześnie stoli na czele Wydziału Architektury i Budownictwa. Renata Stelmach. W Łodzi funkcję tę pełni Marek Janiak, który w przeciwieństwie do Wrocławia nie kieruje wydziałem odpowiedzialnym za budownictwo.

Stolica województwa pomorskiego zdecydowała na połączenie modelu wrocławskiego oraz łódzkiego. Architekt będzie więc kierował pracą własnego Biura. Biura Architekta Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku obejmować będzie w szczególności:

 • wyznaczanie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć
 • poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta; 
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 
 • wydawanie opinii urbanistycznych i architektonicznych,
 • udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • opiniowanie strategicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę (pozostałe – jak obecnie), w tym udział w negocjacjach z inwestorami;
 • zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb; 
 • prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji Miasta, prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie; 
 • podejmowanie działań związanych z promocją i edukacją;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych; 
 • prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
 • monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta oraz sporządzanie i sprawozdawczość z zakresu gminnego programu opieki nad zabytkami;
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami;

Miejski Konserwator Zabytków pełnił będzie zaś funkcję zastępcy Dyrektora Biura Architekta Miasta. Nowa struktura ma wejść w życie od dnia 1 marca 2021 roku.

Funkcja architekta miasta pojawiać zaczęła się w Europie w XIX wieku wraz z rozwojem miast oraz industrializacją. W drugiej połowie wieku na terenie Prus działały jednostki odpowiedzialne za budownictwo, urbanistykę i infrastrukturę. Nadzór zaś sprawowała policja budowlana (Baupolizei). Zakres funkcji architekta miejskiego był wówczas szerszy, tak samo ja ki uprawnienia. Architekt mógł bowiem korygować lub odrzucać składane projekty. Wśród architektów miejskich Gdańska wyróżnić można m.in. Juliusa Albrechta Rechta (w latach 1856-1893), Martina Kießling (lata 20. XX wieku), Hugo Althof (w randze senatora w latach 20. i 30. XX wieku). W latach 2000-2001 funkcję Architekta Miasta pełnił Wiesław Bielawski.

Obecnie w Gdańsku około 70% terenów jest pokryte planami zagospodarowania przestrzennego.