Fotoraporty.pl

Fotoraporty.pl

Przykładowe opracowanie w postaci zobrazowania wskaźnika NDVI. Jest to fragment pola uprawnego oraz przebiegającego centralnie przez środek opracowywanego obszaru cieku wodnego wraz z towarzyszącą roślinnością. Kolorem czarnym oznaczono cieki wodne. Za pomocą czerwonego obszary słabej wegetacji., zaś kolorem żółtym tereny o średniej ilości chlorofilu, zielonym natomiast roślinność bardzo bogatą w chlorofil.