Ewidencja zabytków: właściciele będą informowani o wpisie

Właściciele będą musieli być powiadamiani o zamiarze włączenia lub wyłączenia ich nieruchomości z ewidencji zabytków.

Wrocławski rynek

Wrocławski rynek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje nowelizację rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Jest odpowiedzią na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w których sugerował on niezgodność z Konstytucją poprzez pozbawienie właściciela nieruchomości możliwości ochrony przed ograniczeniem jego własności. W ocenie RPO wpis do ewidencji oznacza ograniczenie w korzystaniu z własności prywatnej ze względu na dominujący interes publiczny. W obecnym stanie prawnym nie ma wyraźnego obowiązku informowania właściciela lub posiadacza zabytku o dokonaniu włączenia zabytku do poszczególnych ewidencji zabytków. Zmiana przepisów zakłada wprowadzenie obowiązku zawiadamiania właściciela zabytku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta przy zamiatrze włączenia i wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji.

W przypadku gdy włączenie do ewidencji będzie dotyczyło zabytku stanowiącego historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny, historyczny zespół budowlany, teren, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych lub nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonywane będą w drodze obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres nie krótszy niż 14 dni.

Zmiany zakładają takżę nowy wzór kart ewidencyjnych. Dotychczasowe karty ewidencyjne i adresowe mimo ustalenia nowych wzorów nie stracą ważności. Nie będzie więc konieczne zastąpienie ich nowymi.

Projekt trafił w ostatnich dniach do opiniowania i uzgodnień. Szczegóły na stronach Rządowego Centrum Legislacji.