AKTUALNOŚCI

Zmiana prawa dostosuje plany do dyrektywy INSPIRE

Nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dotknie również inne ustawy. Zmiany dotyczyć będą też ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja wprowadzi obowiązek tworzenia zbiorów danych dla wszystkich rodzajów aktów planowania przestrzennego.

W internecie opublikowany został też projekt rozporządzenia, które umożliwić ma wprowadzenie standardu wykonywania opracowań planistycznych, w celu dostosowania ich do dyrektywy INSPIRE.

Projekt zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pojawił się w kwietniu. Dotyka on również innych ustaw, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wśród planowanych zmian znajduje się m.in. obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych przez organy wydające akty planowania przestrzennego. Obowiązek obejmuje wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów planowania przestrzennego:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK)
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPW)
  • planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (PZPMOFOW)
  • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (RSZM)
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUIKZP)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
  • miejscowego planu rewitalizacji (MPR)

Planowane wprowadzenie zakresu i sposobu prowadzenia zbiorów ma ujednolicić funkcjonowanie systemu w całym kraju.

Rozporządzenie określi sposób prowadzenia zbiorów danych przestrzennych

Szczegóły opublikowane zostały w projekcie, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Znaleźć tam można (na stronie 99) również projekt rozporządzenia, które wprowadza szczegółowe regulacje w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane oraz metadane. Regulacja cyfryzacji planowania przestrzennego jest ważna wobec obecnego braku przepisów szczegółowych, istniejące zbiory występują w różnych, niejednolitych formatach i strukturach. W załączniku znaleźć można “zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz szczegółowy sposób opisu zbiorów metadanymi”

Wycinek z rządowego rozporządzenia

Wycinek z projektu rządowego rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego oraz metadanych zagospodarowania przestrzennego

Rastry z georeferencją mają być standardem

Dane dotyczące lokalizacji obszarów objętych aktem planowania przestrzennego zamieszczane mają być w formie rysunku dokumentu w postaci rastra z nadaną georeferencją. Ma to uprościć oraz ustandaryzować informacje o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia w Polsce. Powiązane mają być one z zapisami tekstowymi.

Projekt nowelizacji ustawy jest już po etapie konsultacji publicznych i uzgodnień. Został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów. Aby został przyjęty jeszcze w tej kadencji, Sejm i Senat muszą zaaprobować zmiany w trakcie pozostałych czterech posiedzeń.