AKTUALNOŚCI

Dolny Śląsk z nowym planem zagospodarowania

Uchwalony został nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Stanowić będzie podstawę do uchwalanych Studiów gminnych.

Plan został przyjęty w czerwcu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Dokument określa politykę zagospodarowania przestrzeni województwa.

Ustalenia planu zagospodarowania województwa są obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wycinek z planu zagospodarowania województwa Dolnośląskiego

Wycinek z planu zagospodarowania województwa Dolnośląskiego

Określono w nim rozmieszczenie istniejących oraz planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego w zakresie: sieci osadniczej, systemów transportowych, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazu i uzdrowisk oraz ochrony przeciwpowodziowej. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego zawiera również prezentacja planowanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wynikających z obowiązujących dokumentów rządowych oraz dokumentów Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wrocławski Obszar Funkcjonalny

Częścią przyjętego planu zagospodarowania jest plan Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujący swoim zasięgiem miasto Wrocław, a także sąsiednie gminy z powiatu milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. Jest to wymóg wprowadzony ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w artykule 39. Plan Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarty został w części E orz na rysunkach 10-12.

W planie tym ustalony został docelowy, złożony z istniejących i planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, system ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, system osadniczy i transportowy oraz system zielonej infrastruktury.

Wycinek z planu zagospodarowania województwa Dolnośląskiego

Wycinek z planu zagospodarowania województwa Dolnośląskiego

Szczególne zasady zagospodarowania ustalone zostały dla pięciu obszarów funkcjonalnych: Sudeckiego, przygranicznego, Jeleniogórskiego, Legnicko-Głogowskiego, Wałbrzyskiego i Wrocławskiego.

Tekst i rysunki planu dostępne są tutaj.