Deweloper chce budować osiedle na podstawie pandemicznej “tarczy”

“W trybie ustawy koronawirusowej zawiadamiam o realizacji 15 domów” – taka informacja trafiła do urzędowej skrzynki podawczej starosty Warszawskiego Zachodniego w dniu 4 września. Wnioskodawca, po nieudanej próbie wykorzystania specustawy mieszkaniowej, próbuje wykorzystać jeden z przepisów Tarczy Antykryzysowej.

Inwestor chciałby zrealizować inwestycję w środku lasu Bemowo

Inwestor chciałby zrealizować inwestycję w środku lasu Bemowo | oprac. Urbnews / openstreetmap

Inwestycja nazwana “Zdrowa i ekologiczna zieleń – Mazowiecki niepubliczny kompleks zwalczania COVID-19 oraz eliminowania skutków społeczno-gospodarczych wywołanych COVID-19, składający się z 15 ekologicznych budynków jednorodzinnych wolnostojących” miałaby powstać w środku lasu, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, w podwarszawskiej miejscowości Janów w gminie Stare Babice. Inwestycja znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, na terenie po dawnej bazie radarowej w Lesie Bemowo, przy granicy Warszawy. Wnioskodawca, spółka komandytowa Projekt Sawa Solec Residence Sp. z o.o., zdecydowała się wykorzystać jeden z artykułów “Tarczy Antykryzysowej”:

Art. 12. 1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.8) ), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń

Informacja o zamierzeniu budowy wpłynęła do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Starosta odmówił rejestracji dziennika budowy dla powyższej inwestycji,

[Aktualizacja 13.09.2020] Przed chwilą stanowisko ws. inwestycji budowlanych realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zajęło Ministerstwo Rozwoju.

Intencją artykułu 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, była możliwość skorzystania z niego w okolicznościach zagrożenia życia lub związanych z przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowych związanych z COVID-19. Wirus SARS-CoV-2 był dla nas wszystkich niewiadomą i musieliśmy być przygotowani na każdą ewentualność, w tym na konieczność doraźnego i ekspresowego budowania obiektów, w których byliby ratowani ludzie.

Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, w której nieuczciwi inwestorzy wykorzystują ten zapis dla własnych korzyści.

Niedopuszczalne jest zatem rozpoczęcie – na podstawie poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy – budowy obiektu budowlanego, którego art. 12 ust. 1 ww. ustawy nie dotyczy.

Powoływanie się na ww. art. 12 dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, wymagających szczegółowego uzasadnienia i wskazania właściwej podstawy realizowanej inwestycji.

Jeśli chodzi o sprawę budowy osiedla w Lesie Bemowskim, 9 września Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił organom – wojewódzkiemu i powiatowemu – skontrolowanie sytuacji. Kontrolerzy nie zostali wpuszczeni na teren inwestycji, jednak za pomocą drona dokonano oględzin terenu i na tej podstawie stwierdzono, że budowa nie została rozpoczęta.

Sprawa jest dogłębnie badana we współpracy z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie.

RDOŚ poinformował m.in., że “przekazał na Policję zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia w zakresie umyślnego naruszenia zakazów obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a także naruszenia zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną (w tym zniszczenie tamy bobra europejskiego bez decyzji zezwalającej) oraz prowadzenia prac mogących wpłynąć na zmianę warunków wodnych lub wodno-glebowych bez dokonania stosownego zgłoszenia, którego obowiązek wynika z art. 118 ustawy o ochronie przyrody”.

W tym tygodniu będziemy mogli przekazać więcej informacji na ten temat.

Co do innych ewentualnych nadużyć dot. wykorzystania art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z właściwymi organami, monitorujemy sytuację.

Źródło: gov.pl

Wcześniejsza próba wykorzystania specustawy mieszkaniowej

To kolejna próba zabudowy tego terenu. Poprzednie próby przekonania radnych do uchwalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy (znanej jako #LexDeweloper) wzbudziły ogromne kontrowersje społeczne i finalnie – skończyły się fiaskiem, Został on zaopiniowany negatywnie przez Radę Gminy Stare Babice. W dniu 9 stycznia tego roku przyjęta została uchwała (nr XVI/167/2020) w sprawie odmowy lokalizacji mieszkaniowej. Warto dodać, że dla terenu obowiązuje plan miejscowy z 2011 roku, który przeznacza go pod zalesienie. Zabudowę wyklucza również gminne Studium.

Gmina Stare Babice zwróciła się w tym tygodniu do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o włączenie terenów Lasu Bemowskiego, a w szczególności Rezerwatów Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka wraz z ich otulinami do sieci Natura 2000. Na początku roku regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanowił za to plan ochrony rezerwatu wraz z jego otuliną.

Dodatkowo poinformowała, że w dniu 9 września zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczące działki nr 180 w obrębie Janów.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.09.2020 r. zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczące działki nr 180 w obrębie Janów.

Posted by Urząd Gminy Stare Babice on Wednesday, 9 September 2020