Chorzów: nowy rynek bez estakady

W Chorzowie ogłoszone zostały wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie „Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie”.

Przestrzeń ta, poprzez przebiegającą przez teren estakadę, od wielu lat nie realizuje funkcji przestrzeni reprezentacyjnej. Poprzez wyburzenie estakady znajdującej się od lat 70. XX wieku władze liczą na przywrócenie reprezentacyjnego waloru tej przestrzeni, stworzenie miejsca spotkań oraz wypoczynku dla mieszkańców Chorzowa.

Jury wyłoniło 3 nagrody, ale tylko zwycięski projekt został określony jako najlepiej spełniające oczekiwania organizatora pod względem zawartych w temacie konkursu problemów.

Zwycięska koncepcja została przygotowana przez zespół architektów złożony z Tomasza Kozłowskiego, Maksymiliana Kozłowskiego, Janusza Gąsiorowskiego, Janusza Korzenia, Sebastiana Rosenberga i Marcina Majera.

Swój wybór Jury uzasadniło następująco:

„Praca przedstawia koncepcję kształtowania przestrzeni publicznej opartą na wyraźnie określonym etapowaniu realizacji.  W pierwszym etapie istnieje możliwość wykorzystania konstrukcji estakady. Docelowo kształtowany jest rozległy plac miejski, którego program użytkowy można realizować modułowo, w określonych „kwadratach”, w sposób wyjaśniony na schematach podanych w pracy. Kształtowanie centralnej przestrzeni publicznej miasta uwzględnia szerszy kontekst powiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz wnosi wkład do dyskusji o kierunkach odnowy urbanistycznej centrum miasta. Położony w pracy nacisk na kwestie systemowe sprawia, że w przedstawionej propozycji wiele rozwiązań jest dość ogólnych i będzie wymagać doprecyzowania pod kątem ukształtowania atrakcyjnej dla mieszkańców miasta przestrzeni publicznej. W tym względzie powinien zostać wykorzystany dorobek konkursowy, w tym szczególnie walory prac nr 4 i nr 6, w szczególności: należy uzupełnić projektowaną w Rynku zieleń niską o drzewa (rozważyć zachowanie części istniejącej zieleni wysokiej) oraz w nawierzchni placu projektowanego przed budynkiem ratusza należy wprowadzić element wody w postaci fontanny lub lustra wody”.

Obecnie, projekt jest na etapie przygotowania dokumentacji technicznej. Przekazanie do realizacji planuje się na rok 2016 – dopiero wtedy, po realizacji obwodnicy miasta będzie możliwe wyburzenie biegnącej przez środek rynku estakady.

Źródło: UM Chorzów