AKTUALNOŚCI

Bydgoszcz bliżej parku kulturowego

Trwają prace nad powstaniem Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Na najbliższej sesji Rady Miasta, 24 lutego br. radni zdecydują o przekazaniu projektu do zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków, o którym mówi art. 7 pkt. 3 Ustawy o ochronie zabytków.

Bydgoszcz | fot. Pit1233 | lic. public domain

Mniej reklam, naturalne materiały

Projekt zawiera szereg wytycznych i ograniczeń, których celem jest poprawa estetyki i uporządkowanie miejskiej przestrzeni. Dotyczą one formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, ogródków gastronomicznych , urządzeń infrastrukturalnych, a także regulacji dotyczących sposobu korzystania z zabytków, w tym prowadzenie robót budowlanych oraz profilu działalności usługowej. Zakres tych zakazów i ograniczeń regulują przepisy zawarte w Ustawie o ochronie zabytków.

Projekt zablokować ma wymianę zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej na współczesną, plastikową, a także stosowanie płytek ceramicznych na stopniach wejściowych. Właściciele powinni powrócić do takich materiałów, jak naturalny kamień czy drewno. Na terenie parku kulturowego zakazana ma być sprzedaż alkoholu po godzinie 22, handel odzieżą używaną w lokalach od strony przestrzeni publicznej oraz działalność usługowa o charakterze erotycznym. Z przestrzeni publicznej na terenie paru kulturowego zniknąć mają kioski, pawilony, stragany i kontenery z wyjątkiem dostosowanych stylistycznie kwiaciarni. Urządzenia techniczne powinny być dostosowane do architektury pod względem kolorystycznym i stylistycznym. Uchwała wprowadzić ma zakaz określonych nośników reklamowych, a także wytyczne dla szyldów.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na reklamy, które stanowią istotny element kształtowania ładu przestrzennego w naszym mieście. Oczywiście każdy przedsiębiorca ma prawo do szyldu, ale ograniczamy je do dwóch elementów. W przypadku remontu kamienic odchodzimy też od mało estetycznych siatek budowlanych, na których widać wielkie reklamy firm budowlanych. Chcemy, by na siatce odwzorowana była remontowana kamienica

– przekonywał Marek Iwiński, Plastyk Miasta Bydgoszczy.

Rok prac nad uchwałą dla centrum Bydgoszczy

Prace nad uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto rozpoczęły się 26 lutego 2020 roku. Na przełomie marca i kwietnia trwały konsultacje społeczne. Wnioski można było składać do 6 sierpnia 2020.

Proponowane granice obszaru utworzenia parku kulturowego obejmują najbardziej reprezentacyjne fragmenty miasta, to jest Stare Miasto z Wyspą Młyńską, wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego oraz część Śródmieścia z ulicą Gdańską i Placem Wolności.

Proponowane granice Parku Kulturowego w Bydgoszczy

Proponowane granice Parku Kulturowego w Bydgoszczy

Po przyjęciu uchwały właściciele, zarządcy, bądź inne osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, będą zobowiązani do dostosowania się do przepisów niniejszej uchwały w ciągu 18 miesięcy od daty jej wejścia w życie, poprzez demontaż obiektów zlokalizowanych niezgodnie z jej zapisami, dokonanie zmiany formy nośników informacji wizualnej, nośników reklamowych, stoisk handlowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni. Uchwała wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt w sprawie przekazania do zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy dostępny jest poniżej

2