Białystok: Konkurs urbanistyczny dla części osiedla “Wygoda”

Białostocki magistrat zaprasza do udziału w konkursie urbanistycznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania części osiedla „Wygoda” w rejonie ulic 42 Pułku Piechoty i Gen. N. Sulika w Białymstoku.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Wygoda” (obszaru położonego we wschodniej części miasta Białegostoku) w rejonie ulic: 42. Pułku Piechoty, Dolistowskiej i Gen. N. Sulika. Teren objęty opracowaniem konkursowym, zgodnie z założeniami projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” wchodzi w skład jednostki strukturalnej „Wschód”, w której przewiduje się powstanie lokalnego ośrodka usługowo-handlowego tej jednostki (tzw. „biegun wschodni”) oraz zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się powstanie „modelowego” osiedla zabudowy mieszkaniowej wraz z pełnym programem usług osiedlowych uzupełniających zabudowę mieszkaniową oraz lokalnym ośrodkiem usługowym dedykowanym nie tylko dla przyszłego osiedla, ale również dla całej wschodniej jednostki strukturalnej miasta Białegostoku.

Konkurs ma charakter ideowy. Rozwiązania projektowe przedstawione w najlepszych pracach konkursowych – tj. tych, które uzyskają nagrody lub wyróżnienia pieniężne – będą wykorzystane do dalszych analiz urbanistycznych oraz jako wytyczne programowo-przestrzenne do opracowań studialnych, poprzedzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w granicach opracowania konkursowego.

Najlepsza koncepcja ma zostać wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych zgłoszonych do udziału w konkursie, przedstawiających różnorodne wizje docelowego zagospodarowania tej części Białegostoku. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające warunki określone w regulaminie konkursu.

  • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w formie pisemnej w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Dr I. Białówny 11, do dnia 28 maja 2015 r. do godziny 15:30.
  • Prace konkursowe będą przyjmowanie w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Dr I. Białówny 11, do dnia 14 września 2015 r. do godziny 17:00.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 września 2015 r.
źródło: bialystok.pl