AKTUALNOŚCI

Andrychów szuka rozwiązań dla Pańskiej Góry [konkurs]

Miasto Andrychów ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe w Andrychowie” .

Mapa Lotnicza Pańska Góra

Zdjęcie lotnicze obszaru Pańskiej Góry | fot. materiały konkursowe | UM Andrychów

Pańska Góra jest terenem zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Andrychowa. Celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem urbanistyczno-architektonicznym i funkcjonalno-przestrzennym koncepcji programowej zagospodarowania terenów objętych konkursem wraz z określeniem kosztów przyszłych prac projektowych i kosztów realizacji inwestycji. Urząd Miasta, organizujący konkurs, zakłada że wiodącymi funkcjami zagospodarowania terenu będzie tematyka związana ze sportem i rekreacją, spędzaniem wolnego czasu, kulturą. Koncepcje konkursowe powinny przedstawiać rozwiązania realne do wykonania, gdyż wyniki konkursu mają być podstawią do dalszych działań planistycznych dla tego fragmentu miasta.

Prace konkursowe składać należy do końca maja. Nagrodą główna jest 15 tysięcy złotych. Pozostałe planowane nagrody to: II nagroda – 10.000 zł brutto; III nagroda – 5.000 zł brutto; wyróżnienie – 2.500 zł brutto. Organizatorem jest Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. Więcej informacji na stronie urzędu.