Akademia Rozwoju Regionalnego – trwa rekrutacja

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają pracowników administracji publicznej do udziału w kolejnej edycji Akademii Rozwoju Regionalnego.

XI edycja Akademii rozpocznie się już 3-4 listopada br.

Głównym celem projektu jest dostarczenie uczestnikom zajęć najnowszej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i jej wieloaspektowych uwarunkowaniach, przedstawionej z uwzględnieniem kontekstu krajowego i międzynarodowego (zarówno w odniesieniu do istniejących analiz, doświadczeń i trendów w prowadzeniu polityki, jak i wybranych strategii rozwoju uwzględniających najlepsze praktyki i rozwiązania).

Koncepcja XI edycji ARR przewiduje analizę kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski, najnowszych koncepcji teoretycznych, szeroko zakrojonych i pogłębionych badań realizowanych przez najlepsze europejskie zespoły badawcze i konsorcja naukowe, jak również zakłada wprowadzenie innowacyjnych metod interaktywnej pracy uczestników warsztatów, w tym innowacyjnych gier strategicznych i symulacyjnych oraz warsztatów nakierowanych na tworzenie scenariuszy (scenario workshop).

XI edycja Akademii Rozwoju Regionalnego prowadzona będzie w okresie 3.11.17 – 9.06.18 w formie dwunastu dwudniowych sesji odbywających się w piątki od godziny 15:00 do 18:30, w soboty zaś od 9:00 do 16:00. Przewidziano łącznie 164 godziny zajęć, głównie praktycznych prowadzonych w formie warsztatowej oraz konsultacje i zaliczenie końcowe. Udział w warsztatach, w tym dostęp do literatury i materiałów dydaktycznych jest bezpłatny. Zapewniamy również przerwy kawowe w każdym z dni szkoleniowych, a w soboty także lunch. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i noclegu.

Wykłady i warsztaty odbywać się będą na terenie Warszawy, w Centrum Konferencyjnym I-View, ul. Mazowiecka 9.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Akademia Rozwoju Regionalnego w roku akademickim 2017/2018 jest:

  • uzyskanie zaliczenia poszczególnych bloków tematycznych na podstawie uczestnictwa w wykładach i warsztatach, przy czym dopuszczalna absencja wynosi 30% z 24 dni zjazdowych (12 zjazdów merytorycznych). Do frekwencji nie wlicza się zjazdu wprowadzającego oraz zjazdu końcowego/ zaliczeniowego.
  • uzyskanie zaliczenia z testu sprawdzającego wiedzę słuchaczy, który składa się z 50 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (4 opcje do wyboru). Próg zaliczeniowy wynosi 60% całkowitej punktacji czyli 30 pkt. Niezaliczony test może zostać poprawiony w terminie nie póżniej niż w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu testowego. Niezaliczenie testu poprawkowego zamyka możliwość ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM AKADEMII

Do wzięcia udziału w cyklu warsztatów zapraszamy pracowników instytucji centralnych i regionalnych, pracowników urzędów miast, związków i porozumień samorządowych odpowiedzialnych za procesy programowania rozwoju regionalnego i zarządzania strategicznego.

Wszystkich chętnych zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem jednej z wybranych form rejestracji:

  • wypełnienie formularza dostępnego online
  • przesłanie podpisanego formularza faksem: 22 826 21 68
  • przesłanie skanu formularza na adres e-mail: a.multanska [at] uw.edu.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jednym z kryteriów decydujących o przyjęciu na warsztaty będzie kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje dotyczące XI edycji Akademii będą na bieżąco pojawiać się na stronie EUROREG – http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/