DiverCITY3, Wrocław, 3-4.10.2017

DiverCITY3 – Festiwal Miast to trzecia edycja wydarzenia realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

W pierwszej edycji DiverCITY dyskutowano o „mieście dla wszystkich” i „mikrozmianach”, rok temu o angażowaniu podmiotów prywatnych w finansowanie działań rewitalizacyjnych i zachęcaniu lokalnej społeczności do aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „pomysł na miasto”, czyli jak wyobrażamy sobie miasto dzisiaj i w przyszłości, jakie mamy oczekiwania wobec życia w mieście, jakimi środkami możemy te oczekiwania realizować.

Europejskie miasta stoją dzisiaj przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i środowiskowe wymagają szukania nowych rozwiązań i perspektyw. Jednocześnie ważne jest zachowanie tożsamości, tradycji i historii, które budują wizerunek miasta i sprawiają, że mieszkańcy identyfikują się ze swoim miejscem życia oraz chcą się angażować dla jego dobra.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom szukamy płaszczyzny do porozumiewania się. Zapraszamy do udziału w konferencji, którą adresujemy do przedstawicieli samorządów, mieszkańców, urbanistów, planistów, architektów, konserwatorów zabytków, naukowców, przedstawicieli ruchów miejskich, deweloperów. Chcemy, aby konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń, dyskusji i pozyskiwania wiedzy o mieście dla wszystkich zainteresowanych tematyką miejską.

Tematyka konferencji

Pytania stawiane w ramach cyklu DiverCITY krążą wokół jakości życia w mieście i sposobów jej kształtowania. Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym, tak jak różnorodni są jego mieszkańcy i ich potrzeby.

Od współczesnego miasta oczekujemy stabilnych miejsc pracy, czystego środowiska bogatej oferty kulturalnej, różnorodnych możliwości rekreacji i spędzania czasu wolnego, dobrze funkcjonującej komunikacji, przystępnych mieszkań. Zaspokojenie tych potrzeb jest trudne i wymaga niejednokrotnie przeprowadzenia kompleksowych i długofalowych procesów przemian, a włączenie mieszkańców do procesu planowania i rozwoju miasta umożliwia jego świadome i aktywne kreowanie.

Aby ukierunkować dyskusje o „pomyśle na miasto” przewidziano następujące panele tematyczne:

Miasto mieszkańców

Powstaje wtedy, gdy jego projektowanie i tworzenie oparte jest na uczestnictwie wszystkich partnerów: samorządu, mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu w realizacji działań na rzecz lokalnego rozwoju. Suma wszystkich wpływów, trendów i aktywności tworzy tożsamość miasta, czyni je niepowtarzalnym. Dialog pomiędzy urzędnikami, projektantami i mieszkańcami pomaga tworzyć i stosować narzędzia współpracy, a realizowane w ten sposób działania cieszą się akceptacją mieszkańców. Współuczestniczenie i współdecydowanie mieszkańców w dużej mierze zależy od ich wiedzy na temat własnego miasta jego historii, wartości i potencjale, a także od przekonania, że angażowanie się jest rzeczywistą szansą na poprawę jakości życia.

Przyjazna przestrzeń

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieją to pojęcie dzisiejsi mieszkańcy miast? Czego oczekują, aby odczuwać otaczającą ich przestrzeń jako swoje miejsce w mieście? W jaki sposób mogą i powinni mieć na nią wpływ? Każda grupa społeczna czy wiekowa inaczej zdefiniowałaby pojęcie przyjaznej przestrzeni. Wspólne byłoby natomiast przeświadczenie, że to właśnie jakość przestrzeni w decydujący sposób stanowi o atrakcyjności miasta czy o jakości życia na osiedlu.

Mówiąc o „dobrej” przestrzeni miasta mamy na myśli to, że powinna być wielofunkcyjna i nieprzeskalowana. Powinna dawać możliwość rozwoju zróżnicowanych form aktywności, być dostępna dla wielu grup społecznych, gwarantować bezpieczeństwo dzieciom, kobietom i osobom starszym. Przyjazna przestrzeń powinna być lubiana i akceptowana przez mieszkańców.

Ruch w mieście

To temat budzący wiele emocji. Oczekujemy możliwości szybkiego i bezkolizyjnego przemieszczania się, swobody w doborze środków transportu, dobrej dostępności komunikacji publicznej, wygodnego systemu tras rowerowych i przyjaznych połączeń pieszych. Ze względu na konieczność powiązania różnorodnych aspektów cele te są trudne do osiągnięcia i generują konflikty pomiędzy różnymi grupami użytkowników.

Transport w mieście należy do zagadnień mających kluczowy wpływ na kształtowanie miasta pod kątem jego funkcjonalności, atrakcyjności i konkurencyjności. Dostępność najważniejszych funkcji miejskich i możliwość korzystania z nich bez nadmiernych strat czasu na przemieszczanie się stanowi o jakości osiedla, dzielnicy, miasta.

W dyskusji chcielibyśmy skupić się zarówno na rozwiązaniach infrastrukturalno-przestrzennych, ale również na staraniach podejmowanych na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych, a zwłaszcza odwrócenia trendu polegającego na rosnącym uzależnieniu od codziennego wykorzystywania samochodu osobowego przy przemieszczaniu się w obszarze miejskim.

Zielone miasto

To miasto czyste i zdrowe, gdzie dbałość o jakość powietrza, wody i niskiego poziomu hałasu jest rozumiana jako jeden ze strategicznych celów. To nie tylko kreowanie i porządkowanie krajobrazu – terenów parkowych, skwerów, nasadzeń drzew i roślin przyulicznych – ale też sprawna segregacja odpadów czy mądre stosowanie rozwiązań budowlanych. Miasto współczesne to miasto bioróżnorodne i zróżnicowane energetycznie, oparte jest na idei miasta jako organizmu współistniejącego z naturalnym otoczeniem, o zrównoważonych relacjach pomiędzy terenami zabudowanymi i tymi, które pełnią funkcje przyrodnicze. Dbałość o jakość środowiska jest celem władz miejskich, ale też świadomym wkładem każdego mieszkańca, przyczyniającym się do poprawy jakości życia.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.