28 czerwca wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane

W marcu 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Po trzech miesiącach zapisy dokumentu wchodzą w życie.

Wprowadzona w marcu nowelizacja ma usprawnić procesu budowlany. Ustawa opublikowana została 27 marca 2015 roku, a same przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach – od 28 czerwca 2015 r. Wyjątkiem są zapisy dotyczące wymogu prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy przez odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Najwięcej uwagi zwraca zapis o zniesieniu obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. Od 28 czerwca pozwolenia na budowę nie będzie wymagała budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenia nie będzie wymagała także przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Zwiększony zostaje limit powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Dodane zostają również zapisy o braku wymogu pozwolenia na budowę dla wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku), dla budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz dla parterowych budynków służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych – dla każdego z nich o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Bez tego typu decyzji administracyjnej powstać będą mogły także wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw., jeśli zostaną sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki. Zwiększony zostaje także limit powierzchni przydomowych basenów i oczek wodnych nie wymagających pozwolenia na budowę – do powierzchni do 50 mkw.

Dla ww. obiektów wymóg uzyskania pozwolenia na budowę zastąpiony zostanie on wymogiem zgłoszenia budowy właściwemu organowi. Zgłoszenia takiego będzie należało dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie mógł wnieść sprzeciw (w drodze decyzji, za dzień wniesienia sprzeciwu uznany będzie dzień nadania decyzji w placówce pocztowej). Do wykonywania robót budowlanych będzie można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Projekt budowli będzie musiał być zgodny z ustaleniami miejscowego planu.

Pozwolenia na budowę wymagać będą wciąż roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.